براؤزنگ ٹیگ

تفسیر قرآن کریمروایات اور احادیثجری و تطبیق